„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ ( Robert Fulghum)

Úvod

Školní vzdělávací program je zaměřen na poznání světa kolem nás, vnímání jeho přirozených zákonitostí a jejich chápání. Využívá běžných každodenních situací a přibližuje je dítěti formou, která je volena na základě jeho individuálních potřeb a vývojových zvláštností. Přirozeným a nenásilným propojením všech oblastí výchovy a vzdělávání ( biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální ) umožňuje dítěti rozvoj respektující jejich individualitu a osobnost.


Díky uspořádání a menší kapacitě mateřské školy máme možnost vytvářet dětem takové prostředí, které se co nejvíce přibližuje atmosféře a přirozeným podmínkám v rodině. Chceme tak vytvářet dětem příjemné a přátelské prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, a které je pro ně natolik podnětné, že podporuje jejich všestranný rozvoj.

Významnou edukační roli při naplňování výchovně vzdělávacích cílů má přírodní prostředí, poskytující dítěti dostatečné množství podnětů, které jsou pro děti přirozené a přiměřené. Velká část výchovně-vzdělávací činnosti proto probíhá v přírodním prostředí. Využíváme pobytu v lese, v zámeckém parku, na polní cestě, v polích i na rozlehlé školní zahradě.

Věkově heterogenním začleněním dětí v kolektivu třídy podporujeme přirozenou spolupráci, vzájemný respekt a samostatnost. Zároveň tak podporujeme sebedůvěru, sebevědomí a možnost seberealizace dětí při vzájemné interakci. Naším cílem je celkový osobnostní rozvoj dětí ve všech oblastech, vedoucí k získání kompetencí pro další vzdělávání.